Bra lärare-elev-relation minskar mobbning

 

Vid Lunds Universitet verkar Tomas Jungert, som genom forskning kommit fram till att relationen mellan lärare och elever är mycket viktig för motverkande av mobbning. Präglas relationen av värme ökar elevernas motivation att ställa sig utanför och direkt gå emot mobbning.

Tomas Jungert menar att barn och unga som utsätts för mobbing löper risk att utveckla psykosocial ohälsa. Andra forskare har tydligt uttryckt att mobbingföljderna kan vara snarlika krigstrauma, se längst ned på sidan under relaterade inlägg.  Vidare säger Lundaforskaren att bakom elever som är passiva mobbare, d.v.s. åskådare eller medhjälpare på annat sätt, finns ofta en konfliktfylld relation med lärare.

Jungerts studie som baserats på 400 skolbarn i Italien, kom fram till att lärare som skapar en varm relation med sina elever bidrar till inre motivation hos dem, så att de på olika sätt blir mer motiverade att motverka mobbning. Här skiljer han mellan inre och yttre motivation. Med inre menas det som skapas i den givande kontakten mellan vuxen och barn, nämligen medkänsla, meningsfullhet och känslan att det ger något att hjälpa andra. Yttre motivation beskrivs vara det som skolan och samhället i mångt och mycket går ut på idag. Likt belöningar och beröm. Mobbingombudet tänker här på den duktiga fotbollsspelande eleven, vilken får massor av beröm och beundran, men ändå mobbar andra och har en svans efter sig. Den verkligt givande relationen kan inte ersättas med ytligheter.

Eleverna som drivs av yttre motivation, t.ex. fotbollspelaren i exemplet här, har enligt aktuell studie större benägenhet att agera negativt vid en mobbingsituation. Individen har benägenhet att bli passiv åskådare eller ta mobbande elevs parti på aktivare sätt.

Maktstrukturen som omgärdar och byggs upp av mobbaren drar till sig andra, som känner att det är säkrare i den världen än i mobbarens eller att vara utanför. De som dras till maktbubblan vill Mobbingombudet kategorisera som hangarounds, wannabees och pretenders. Alla tre kategorierna är egentligen något eller mycket osäkra elever. Lärar-elevrelationen kan på många sätt stärka självkänsla, medkänsla och den inre motivationen att inte halka in det destruktiva som mobbning totalt innebär.

Ganska ofta då skoltiden kommer på tal förs duktiga lärare upp. De beskrivs ha varit strikta och hållit pli på klassen men ändå rättvisa, varma, omtänksamma och roliga. Det bör kunna vara så att Jungert i sin studie fångat precis dessa lärares sätt, vad som krävs för att få till en bra relation vilket i sin tur skapar ett tryggare klimat i elevgruppen.

Relationen mellan tjänstemän på Barn- och utbildningsförvaltningarna, rektorer och lärare kan fungera likadant. Där man verkligen bryr sig om varandra och inte bygger destruktiva maktstrukturer, kan hela skolklimatet högst troligen fungera bättre. Det gamla talesättet som ska ha myntats i det militära, “skiten rinner nedåt”, kan vara värt att begrunda här. Är ledningen svag eller destruktiv på något sätt så blir det fel någonstans i kedjan. Risken är stor att detta rinner vidare till eleverna. Finns det mobbing i en klass så bör man titta på lärarens förhållningssätt till eleverna. Vidare om det inte är enstaka fall av mobbning på skolan som går att arbeta bort, så vill Mobbingombudet rekommendera att man också tittar på rektorns och de ännu högre sittande tjänstemännens sätt att bedriva och möta verksamheten samt om de krav som ställs i skollagen följs. Det är inte rekommendabelt att organisationen så som idag gör utredning på sig själv. Införandet av Mobbingombud inom kommunens verksamhet borde vara obligatoriskt. Ögon som ser in upptäcker mer än ögon med någon form av skygglappar. Upprättandet av en egen myndighet är enda vägen att gå. Ett problem kvarstår. Denna myndighet skulle egentligen ligga utanför kommunal verksamhet, för vissa kommuner är så färgade av maktstrukturer att mycket blir galet, även nytillskotten av personal tenderar färgas. Det går då inte att komma åt mobbning.

Se Tomas Jungerts forskning här:

Varma relationer mellan elever och lärare kan kopplas till minskad mobbning.

Early adolescents’ motivations to defend victims in school bullying and their perceptions of student-teacher relationships: A self-determination theory approach.

Comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *