Biträde vid skolmöte om mobbning. Får föräldrar ha ombud eller biträde?

 

Frågorna om detta ärende är många och artikeln här kommer redigeras med korrigeringar och uppföljande information. Har du som läsare kunskap i sak, hjälp gärna till genom att skriva en kommentar eller sända mail.

I vissa skolärenden gällande mobbning kan föräldrar känna osäkerhet i kontakten med skolan och inför själva mobbningen i sig. Ibland kan det uppstå meningsskiljaktigheter mellan skola och föräldrar och det är inte alltid lätt att veta vad parterna har för skyldigheter och rättigheter. Vidare kan det vara svårt att i hemmet veta hur man ska förhålla sig för att på bästa sätt hjälpa sitt barn ur rollen som mobbare eller mobbad, och hur man ska göra för att införa och fullfölja ev. delaktighet i åtgärdsplan som man kommit överens med skolan om. Därför kan anledning finnas att ha biträde med sig under skolmöten, antingen som åhörare eller aktivt medverkande part. Frågan är om skolan kan förbjuda att vårdnadshavare har biträde?

Mobbingombudet i Ljungby Kommun skrev till Skolinspektionens upplysningstjänst och frågade men fick inte alls klargörande svar. Hänvisning skedde från Skolinspektionens sida till någon jurist. Frågan har inte sänts vidare då det i Förvaltningslagen samt genom beslut från JO står viss information att finna om vad som bör kunna gälla.

Min tolkning av läget (med förbehåll för felaktigheter) är att skolan kan utestänga obehöriga från skolområdet, och även via nämndbeslut eller i sak delegerad rektor under vissa förhållanden lägga besöksförbud gentemot förälder. Vill förälder ha biträde vid skolmöte kan fullmakt skrivas och biträdet kan därför inte ses som obehörig. Fullmakten skickas till skolan i så god tid så möjligt innan mötet. Skolan kan endast neka biträdet om skolan, enligt 9 § andra stycket i förvaltningslag (1986:223) bedömer att biträdet visar oskicklighet, oförstånd eller på annat sätt är olämplig:

Ombud och biträde

9 § Den som för talan i ett ärende får anlita ombud eller biträde. Den som har ombud skall dock medverka personligen, om myndigheten begär det.

Visar ett ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han olämplig på något annat sätt, får myndigheten avvisa honom som ombud eller biträde i ärendet.

En myndighets beslut att avvisa ett ombud eller biträde får överklagas särskilt och då i samma ordning som det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet.

Förvaltningslagen ser lite annorlunda ut efter 2018-07-01 då (2017:900) träder i kraft:

Ombud och biträde

14 § Den som är part i ett ärende får som ombud eller biträde anlita någon som är lämplig för uppdraget. Den som anlitar ombud ska dock medverka personligen om myndigheten begär det.

Om ett ombud eller biträde bedöms vara olämplig för sitt uppdrag får myndigheten besluta att han eller hon inte längre får medverka i ärendet.

15 § En myndighet får begära att ett ombud ska styrka sin behörighet genom en skriftlig eller muntlig fullmakt. En sådan fullmakt ska innehålla uppgift om ombudets namn och uppdragets omfattning. Om ombudet får sätta någon annan i sitt ställe, ska även detta framgå av fullmakten.

Om ett ombud inte följer en begäran om att styrka sin behörighet genom en fullmakt, får myndigheten besluta ett föreläggande om samma sak. Ett sådant föreläggande får riktas till ombudet eller parten.

Om en handling som inleder ett ärende har skrivits under av ett ombud, ska det i föreläggandet anges att följden av att det inte följs kan bli att framställningen inte tas upp till prövning.

Tolkning av lagen

Innebär (2017:900) att part i ärende, d.v.s. förälder, oannonserat kan ta med sig biträde till skolmötet och på plats styrka behörighet genom muntlig fullmakt?

Viss ändring ses också gällande skolans möjlighet att avvisa biträdet. Utefter min tolkning av (2017:900) kanske biträdet inte kan avvisas på förhand, utan enbart på plats, om personen skulle bedömas som olämplig under mötets/ärendets gång? Ärendet kan för biträdets del börja då mötet startar.

Vad gör jag som förälder då jag vill ha biträde?

En gyllene regel är att försöka lösa uppkomna frågor och konfliktsituationer via dialog. Går det inte finns möjlighet att pröva delfråga och hela ärendet via olika instanser.

Det enda att göra är att testa gränserna samt sina rättigheter och tala om för skolan att biträde under skolmötet önskas. Skriv för närvarande fullmakt och motivera vad syftet är. Skolan har att komma med beslut i ärendet, vilket tydligt ska framgå som överklagningsbart. Fattar inte skolan skriftligt beslut men nekar, anmäl till JO. Fattar skolan enligt dig felaktigt skriftligt beslut, anmäl till JO och Skolinspektionen, överklaga till Länsstyrelsen. Det är lika bra att dra på hela batteriet på en gång för att få de svar som går att få. Ouppklarade och utdragna mobbningsfall kan vara djupt destruktiva för alla inblandade, i synnerhet för den som är utsatt för mobbningen.

Så mycket skriftlig konversation som möjligt är att föredra. Spara all konversation. Viktigt är att spela in alla samtal och även skolmötet. Det undanröjer missuppfattningar att senare kunna lyssna på samtalet och fångar även upp eventuella oegentligheter och osanningar. Sköter biträdet sin roll på fint sätt kan skolan inte säga att så ej skett då allt finns inspelat. Det är tillåtet att spela in så länge den part som sköter inspelningen är med på mötet. Man behöver inte berätta att inspelning sker.

Skolan får inte lov att godtyckligt och ogrundat utmåla biträdet som oskicklig, oförståndig eller olämplig. Skolan får inte lov att på något sätt diskriminera biträdet, t.ex. utefter kön, etnicitet, kläder, sexuell läggning etc. Det innebär att biträdet, som i vissa aktuella fall av mobbning, kan komma till skolan på motorcykel, iklädd motorcykelrelaterade kläder, utan att skolan för den sakens skull kan framföra olämplighet som grund för avvisning. Skulle skolan på något sätt kränka eller diskriminera biträdet rekommenderar jag dialog med skolan om det inträffade och även anmälan om skolan omgående inte rättar till felaktigheten.

Jag tror det behöver prövas var gränserna går och vad lagen säger. Var inte rädd för det. Låt inte skolan diktera upp villkor som ej är lagenliga.

JO – Justitieombudsmannen

JO har 2011 fattat beslut i ett ärende som till del kan jämföras med frågan om skolmöte och mobbning. Barn- och utbildningsförvaltningen i Hörby fick kritik för felaktigt beslut om att avvisa ombud vid skolmöte:

JO Dnr 1859-2010  Fråga om möjlighet för vårdnadshavare att anlita ombud i ett ärende som rörde ett barns skolgång

Comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *